The Happy Buddha

Thơ Xuân


The Spring poems in Vietnamese

Xuân bất tận
Xuân bất tận có mặt trong ta,        
Cho tâm xuân thấm đượm mọi nhà,
Cho ý xuân tỏa trong tu tập,
Tình xuân tỏ rạng tính vị tha.  Xuân Hạnh Phúc

Xuân sang nhân loại cảm thấy vui,
Xuân đến trăm hoa hé nụ cười,
Người người nhà nhà đều hạnh phúc,
Đón mừng xuân mới tâm an vui.
Xuân Từ Bi
Gặp nhau để chúc mừng xuân mới,
Chúc nhau trong ánh sáng từ bi,
Trẻ em, người lớn đều vui vẻ,
Thấm đượm an vui Xuân từ bi.Xuân Di Lặc
Xuân đến mọi người thêm niềm vui,
Di Lặc trong ta nở nụ cười,
Tất cả an vui và hoan hỷ,
Cho mùa xuân mới sáng niềm tin.Xuân huyền diệu
Xuân đến, Xuân về thật vô biên,
Cho cả nhân loại và chư thiên,
Một mùa xuân mới thật huyền diệu,
Mùa xuân vĩnh cửu nơi cửa Thiền.Xuân vô lượng
Xuân này tỏa sáng vô lượng quang,
Cho mọi người hướng về Lạc Bang,
Tất  cả đều được vô lượng thọ,
Vô lượng công đức thật vô vàn.Xuân miên viễn
Xuân đến nhân loại hết lầm than,
Cho người tỉnh thức ánh Đạo vàng,
Cho người tu học thêm tinh tiến,
Cho thế hệ trẻ được huy hoàng.

Xuân thiền quán
Xuân về trong con mắt nhà thiền,
Đưa người hành giả thoát khổ liền,
Cho ai nấy đều vui trong ánh đạo,
Cho người tỉnh thức hết ưu phiền.
Xuân an lạc
Xuân về muôn chim hót líu lo,
Đưa người qua đến bến tự do,
Cho thân thanh thản và an lạc,
Cho tâm mang ý nghĩa Thầy trò.

By Thầy Trừng Sỹ 
The Spring poems in English

Endless Spring
Endless spring is present in us,
The spring heart is impregnated with all houses,
The spring mind is illuminated with cultivation
The spring love shines with selfless nature.Happy Spring
When the spring comes, living things and beings feel joyful,
When the spring reaches, hundreds of flowers slightly open smilingly,
Everyone and every house that are happy,
Welcome to the new spring with the heart of peaceful joy.

Compassionate Spring
Meeting each other to wish you the new spring,
Wish each other in the light of compassion,
Children, adults who are joyful,
Permeate peaceful joy within the compassionate spring.


Maitreya Spring
When the spring comes, everyone has additional joy.
The Maitreya Buddha in us opens his smile,
All are happy and glad,
For the new spring to brighten their steady confidence.


Marvelous Spring
The spring comes and arrives really boundlessly,
For all humankind and gods,
A season of the new spring is so marvelous,
The eternal spring is at the door of meditation.
Infinite Spring
This spring is illuminated with the infinite light,
For everyone to lead to the Pure Land,
All obtain infinite longevity,
Infinite merit is really numberless.


Eternal Spring
When the spring comes, humankind ends misery,
For people being awakened in the light of the deliverance path,
For people who cultivate and learn additional diligence,
For young generations who reach resplendence.
The contemplative Spring
The spring comes in the eye of meditation house,
To lead a practitioner to escape of instant suffering,
for those who are happy in the light of liberation path
for those who are awakened end sorrows.Peaceful Spring
The spring comes, countless birds twitter,
To lead people to the shore of freedom
To their relaxed and peaceful bodies
To their minds of bringing meaningfulness of teachers and students.

By Thầy Trừng Sỹ 

   


Please Click To Watch Movie